ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΗΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.344.969,27 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

Ο Διαγωνισμός  πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος
www . promitheus . gov . gr .Η ανάθεση έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το έργο που κατασκευάστηκε είναι κυρίως υδραυλικό και αφορούσε την κατασκευή:

 

Εικόνα 2. Τοποθέτηση Φρεατίου.
Εικόνα 1.Αποκατάσταση οδοστρώματος.

 

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει μια καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης. Αν συνεχίσετε την πλοήγηση, αποδέχεστε την χρήση των cookies.

Μετάβαση στο περιεχόμενο