Η διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων σε υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, πλην της ανάκτησης ενέργειας,  είναι η Ανακύκλωση. Η Ανακύκλωση είναι μέρος της ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων.

 

Επίσης  υποστηρίζουμε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, ιδιαίτερα τις Περιφέρειες και τους Δήμους, για την πρόληψη παραγωγής, την ορθή διαχείριση και την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των μπαζών στην περιοχή ευθύνης τους και τους ενημερώνουμε για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των έργων τους.

Βάση των διατάξεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β), για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ιδιωτικών και δημοσίων έργων συνεργαζόμαστε με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ), ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. και είμαστε υπεύθυνοι για την ασφαλή εναπόθεση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις μας.

Σκοπός μας , είναι η μείωση των ρυπογόνων αποβλήτων που καταλήγουν στο έδαφος καθώς και η μείωση της ανάγκης για πρωτογενή αδρανή ορυκτά υλικά μέσω της επιθυμητής αντικατάστασης τους από ανακυκλώσιμα εξίσου ποιοτικά αδρανή, στα πλαίσια μιας πράσινης κυκλικής οικονομίας. Με τον τρόπο αυτόν, εξοικονομούνται φυσικοί πόροι, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος προμήθειας νέων πρώτων υλών για την αντικατάσταση των υλικών που απορρίπτονται.